تور باکو ویژه تیر ماه بجز ایام خاص 3 شب

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
1500000 1645000 1510000 1150000

3 شب

3 شب
فردادپرواز
B.B
1590000 1760000 1590000 1150000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
1570000 1780000 1570000 1150000

3 شب

3 شب
فردادپرواز
B.B
1675000 1940000 1675000 1150000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
1610000 1865000 1610000 1150000

3 شب

3 شب
فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
فردادپرواز
B.B
1730000 2045000 1730000 1150000

4 شب

4 شب
1645000 1940000 1645000 1150000

3 شب

3 شب
1760000 2140000 1760000 1150000

4 شب

4 شب
1675000 2010000 1675000 1150000

3 شب

3 شب
1810000 2230000 1810000 1150000

4 شب

4 شب
1760000 2150000 1760000 1150000

3 شب

3 شب
1910000 2410000 1910000 1150000

4 شب

4 شب
1835000 2160000 1835000 1150000

3 شب

3 شب
1990000 2410000 1990000 1150000

4 شب

4 شب
1911000 2360000 1911000 1150000

3 شب

3 شب
2150000 2670000 2150000 1150000

4 شب

4 شب
2095000 2830000 2095000 1150000

3 شب

3 شب
2305000 3250000 2305000 1150000

4 شب

4 شب
2150000 2830000 2150000 1150000

3 شب

3 شب
2400000 3250000 2400000 1150000

4 شب

4 شب
2170000 2870000 2170000 1150000

3 شب

3 شب
2430000 3335000 2430000 1150000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
2370000 3230000 2370000 1150000

3 شب

3 شب
فردادپرواز
B.B
2675000 3775000 2675000 1150000

4 شب

4 شب
2620000 3660000 2620000 1150000

3 شب

3 شب
3020000 4340000 3020000 1150000

4 شب

4 شب
2725000 3670000 2725000 1150000

3 شب

3 شب
فردادپرواز
B.B
3145000 4350000 3145000 1150000

4 شب

4 شب
2830000 3910000 2830000 1150000

3 شب

3 شب
3250000 4690000 3250000 1150000

4 شب

4 شب
Riva
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000
نرخ اتاق 1 تخته
1645000
کودک با تخت
1510000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Riva
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1590000
نرخ اتاق 1 تخته
1760000
کودک با تخت
1590000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
Bosfor
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1570000
نرخ اتاق 1 تخته
1780000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Bosfor
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1675000
نرخ اتاق 1 تخته
1940000
کودک با تخت
1675000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
Sun Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

premier expo
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Askar
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Ariva
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1610000
نرخ اتاق 1 تخته
1865000
کودک با تخت
1610000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Ariva
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Askar
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

premier expo
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Sun Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1730000
نرخ اتاق 1 تخته
2045000
کودک با تخت
1730000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
Anatolia hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Divan Experess
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Ganjali Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1645000
نرخ اتاق 1 تخته
1940000
کودک با تخت
1645000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Ganjali Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Divan Experess
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Anatolia Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1760000
نرخ اتاق 1 تخته
2140000
کودک با تخت
1760000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
Qafqaz Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1675000
نرخ اتاق 1 تخته
2010000
کودک با تخت
1675000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Qafqaz Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1810000
نرخ اتاق 1 تخته
2230000
کودک با تخت
1810000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
Qafqaz City
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Qafqaz Sport
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1760000
نرخ اتاق 1 تخته
2150000
کودک با تخت
1760000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Qafqaz City
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Qafqaz Sport
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1910000
نرخ اتاق 1 تخته
2410000
کودک با تخت
1910000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
Qafqaz Point
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1835000
نرخ اتاق 1 تخته
2160000
کودک با تخت
1835000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Qafqaz Point
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990000
نرخ اتاق 1 تخته
2410000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
Kempinski Badamdar
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Winter Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1911000
نرخ اتاق 1 تخته
2360000
کودک با تخت
1911000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Winter Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Kempinski Badamdar
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2150000
نرخ اتاق 1 تخته
2670000
کودک با تخت
2150000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
Rixos Quba
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2095000
نرخ اتاق 1 تخته
2830000
کودک با تخت
2095000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Rixos Quba
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2305000
نرخ اتاق 1 تخته
3250000
کودک با تخت
2305000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
Hyatt Regency baku
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2150000
نرخ اتاق 1 تخته
2830000
کودک با تخت
2150000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Hyatt Regency baku
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2400000
نرخ اتاق 1 تخته
3250000
کودک با تخت
2400000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Boulevard
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2170000
نرخ اتاق 1 تخته
2870000
کودک با تخت
2170000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Boulevard
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2430000
نرخ اتاق 1 تخته
3335000
کودک با تخت
2430000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
Land Mark
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2370000
نرخ اتاق 1 تخته
3230000
کودک با تخت
2370000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Land Mark
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2675000
نرخ اتاق 1 تخته
3775000
کودک با تخت
2675000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
Hilton Hotel Baku
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Bilgah Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2620000
نرخ اتاق 1 تخته
3660000
کودک با تخت
2620000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Hilton Hotel Baku
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Bilgah Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3020000
نرخ اتاق 1 تخته
4340000
کودک با تخت
3020000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
Fairmont Baku
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2725000
نرخ اتاق 1 تخته
3670000
کودک با تخت
2725000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
Fairmont
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3145000
نرخ اتاق 1 تخته
4350000
کودک با تخت
3145000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
JW marriot
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2830000
نرخ اتاق 1 تخته
3910000
کودک با تخت
2830000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
3 شب
JW marriot
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3250000
نرخ اتاق 1 تخته
4690000
کودک با تخت
3250000
کودک بدون تخت
1150000
توضیحات
4 شب
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور باکو ویژه تیر ماه بجز ایام خاص 3 شب,
  نوع تور:شهر و خرید,
  مدت اقامت:3 شب,
  تاریخ اعتبار:تیر ماه,
  خدمات:بیمه مسافرتی,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  شروع قیمت ها از :1/500/000تومان,
  کشور مقصد:آذربایجان,
  شهر مقصد:باکو,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • مدارک مورد نیاز : یک قطعه عکس 4*3 اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  پرداخت 50 % مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامیست
  پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد
  نرخ کودک زیر 2 سال 390000 تومان میباشد
  مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر و از بابت اعتبار پاسپورت بر عهده آژانس ثبت نام کننده است