تور اقساطی باکو ویژه شهریور

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
1790000 1890000 1890000 1290000

3 شب

3 شب
فردادپرواز
B.B
1890000 2000000 1890000 1290000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
1790000 2090000 1790000 1290000

3 شب

3 شب
فردادپرواز
B.B
1900000 2190000 1900000 1290000

4 شب

4 شب
1890000 2100000 1890000 1290000

3 شب

3 شب
1990000 2300000 1990000 1290000

4 شب

4 شب
1890000 2190000 1890000 1290000

3 شب

3 شب
1990000 2400000 1990000 1290000

4 شب

4 شب
1900000 2290000 1900000 1290000

3 شب

3 شب
2090000 2590000 2090000 1290000

4 شب

4 شب
1990000 2390000 1990000 1290000

3 شب

3 شب
2190000 2690000 2190000 1290000

4 شب

4 شب
2090000 2400000 2090000 1290000

3 شب

3 شب
2290000 2690000 2290000 1290000

4 شب

4 شب
2190000 2690000 2190000 1290000

3 شب

3 شب
2390000 2990000 2390000 1290000

4 شب

4 شب
2390000 3190000 2390000 1290000

3 شب

3 شب
2590000 3600000 2590000 1290000

4 شب

4 شب
2390000 3190000 2390000 1290000

3 شب

3 شب
2690000 3600000 2690000 1290000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
2490000 3190000 2490000 1290000

3 شب

3 شب
فردادپرواز
B.B
2700000 3690000 2700000 1290000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
2690000 3590000 2690000 1290000

3 شب

3 شب
فردادپرواز
B.B
2990000 4190000 2990000 1290000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
2990000 4090000 2990000 1290000

3 شب

3 شب
3390000 4790000 3390000 1290000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
3090000 4090000 3090000 1290000

3 شب

3 شب
فردادپرواز
B.B
3490000 4890000 3490000 1290000

4 شب

4 شب
3190000 4390000 3190000 1290000

3 شب

3 شب
3600000 5190000 5600000 1290000

4 شب

4 شب
Riva
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1790000
نرخ اتاق 1 تخته
1890000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
Riva
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000
نرخ اتاق 1 تخته
2000000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
Bosfor
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1790000
نرخ اتاق 1 تخته
2090000
کودک با تخت
1790000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
Bosfor
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000
نرخ اتاق 1 تخته
2190000
کودک با تخت
1900000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
ariva/premier expo seven room/askar
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000
نرخ اتاق 1 تخته
2100000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
ariva/premier expo seven room/askar
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990000
نرخ اتاق 1 تخته
2300000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
divan express ganiali/anatolia
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000
نرخ اتاق 1 تخته
2190000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
divan express ganiali/anatolia
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990000
نرخ اتاق 1 تخته
2400000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
Qafqaz Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000
نرخ اتاق 1 تخته
2290000
کودک با تخت
1900000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
Qafqaz Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2090000
نرخ اتاق 1 تخته
2590000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
Qafqaz city
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990000
نرخ اتاق 1 تخته
2390000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
Qafqaz sport
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2190000
نرخ اتاق 1 تخته
2690000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
Qafqaz point
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2090000
نرخ اتاق 1 تخته
2400000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
Qafqaz point
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2290000
نرخ اتاق 1 تخته
2690000
کودک با تخت
2290000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
kempinski hotel badamdar
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2190000
نرخ اتاق 1 تخته
2690000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
kempinski hotel badamdar
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
2990000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
winter park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
3190000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
rixos quba
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2590000
نرخ اتاق 1 تخته
3600000
کودک با تخت
2590000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
hyatt regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
3190000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
hyatt regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2690000
نرخ اتاق 1 تخته
3600000
کودک با تخت
2690000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2490000
نرخ اتاق 1 تخته
3190000
کودک با تخت
2490000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
boulevard
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2700000
نرخ اتاق 1 تخته
3690000
کودک با تخت
2700000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
land mark
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2690000
نرخ اتاق 1 تخته
3590000
کودک با تخت
2690000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
land mark
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
4190000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
4090000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
bilgeh beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3390000
نرخ اتاق 1 تخته
4790000
کودک با تخت
3390000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
fermont
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3090000
نرخ اتاق 1 تخته
4090000
کودک با تخت
3090000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
fermont
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4890000
کودک با تخت
3490000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
jw marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3190000
نرخ اتاق 1 تخته
4390000
کودک با تخت
3190000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
3 شب
jw marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3600000
نرخ اتاق 1 تخته
5190000
کودک با تخت
5600000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
4 شب
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور اقساطی باکو ویژه شهریور,
  مدت اقامت:3 و 4 شب,
  تاریخ اعتبار:شهریور,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :1/790/000تومان,
  کشور مقصد:آذربایجان,
  شهر مقصد:باکو,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • مدارک مورد نیاز : یک قطعه عکس 4*3 اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  پرداخت 50 % مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامیست
  پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد
  نرخ کودک زیر 2 سال 450000 تومان میباشد
  مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر و از بابت اعتبار پاسپورت بر عهده آژانس ثبت نام کننده است