تور اقساطی آنتالیا ویژه 27 مرداد

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2200000 2790000 1890000 1200000

فردادپرواز
ALL
2290000 2790000 1890000 1200000

2290000 2790000 1890000 1200000

فردادپرواز
ALL
2390000 2790000 1890000 1200000

2590000 3090000 1990000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
2790000 3490000 2090000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
2800000 3490000 2090000 1200000

2800000 3490000 2090000 1200000

2990000 3790000 2090000 1200000

2990000 3790000 2090000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
3190000 3990000 2200000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
3490000 4400000 2390000 1200000

3490000 4400000 2390000 1200000

3590000 4690000 2390000 1200000

club

club
3690000 4790000 2490000 1200000

3690000 4790000 2490000 1200000

3790000 4890000 2490000 1200000

3890000 5000000 2590000 1200000

4090000 5390000 2590000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
4190000 5490000 2690000 1200000

4190000 5490000 2690000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
4190000 5490000 2690000 1200000

4190000 6790000 2690000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
4400000 5890000 2790000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
4590000 6090000 2790000 1200000

4590000 6090000 2790000 1200000

4590000 7590000 2890000 1200000

4690000 6290000 2990000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
4790000 6390000 2990000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
4790000 6390000 2990000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
4790000 6590000 2990000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
5290000 7290000 3090000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
5290000 7290000 3090000 1200000

5390000 7390000 3190000 1200000

فردادپرواز
U.ALL
5490000 7390000 3190000 1200000

5690000 8590000 3300000 1200000

5890000 7990000 3490000 1200000

6390000 8990000 3590000 1200000

Club Herakles
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2200000
نرخ اتاق 1 تخته
2790000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Himeros
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2290000
نرخ اتاق 1 تخته
2790000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Millennium
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2290000
نرخ اتاق 1 تخته
2790000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Belkon
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
2790000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Nazar Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2590000
نرخ اتاق 1 تخته
3090000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Hedef Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2790000
نرخ اتاق 1 تخته
3490000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Ramada Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2800000
نرخ اتاق 1 تخته
3490000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Sultan of side
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2800000
نرخ اتاق 1 تخته
3490000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Vikig Star
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
3790000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Sultan Of Dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
3790000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Daima Biz
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3190000
نرخ اتاق 1 تخته
3990000
کودک با تخت
2200000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4400000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Sherwood Green Wood
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4400000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Lara Family Club
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3590000
نرخ اتاق 1 تخته
4690000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
club
Kervanseray kundo
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3690000
نرخ اتاق 1 تخته
4790000
کودک با تخت
2490000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3690000
نرخ اتاق 1 تخته
4790000
کودک با تخت
2490000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Kervanseray lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
4890000
کودک با تخت
2490000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Belek Beach resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3890000
نرخ اتاق 1 تخته
5000000
کودک با تخت
2590000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Sherwood dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4090000
نرخ اتاق 1 تخته
5390000
کودک با تخت
2590000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Wow Topkapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
5490000
کودک با تخت
2690000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Long Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
5490000
کودک با تخت
2690000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Venezia
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
5490000
کودک با تخت
2690000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Orange County
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
6790000
کودک با تخت
2690000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
spice
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4400000
نرخ اتاق 1 تخته
5890000
کودک با تخت
2790000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Aska Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4590000
نرخ اتاق 1 تخته
6090000
کودک با تخت
2790000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Xanadu resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4590000
نرخ اتاق 1 تخته
6090000
کودک با تخت
2790000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Crystal Water World
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4590000
نرخ اتاق 1 تخته
7590000
کودک با تخت
2890000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Sherwood Breezes
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4690000
نرخ اتاق 1 تخته
6290000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Baia Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4790000
نرخ اتاق 1 تخته
6390000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Miracle
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4790000
نرخ اتاق 1 تخته
6390000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Wow kremlin
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4790000
نرخ اتاق 1 تخته
6590000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Delphin Diva
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5290000
نرخ اتاق 1 تخته
7290000
کودک با تخت
3090000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
ela quality
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5290000
نرخ اتاق 1 تخته
7290000
کودک با تخت
3090000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Delphin Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5390000
نرخ اتاق 1 تخته
7390000
کودک با تخت
3190000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Barut
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5490000
نرخ اتاق 1 تخته
7390000
کودک با تخت
3190000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5690000
نرخ اتاق 1 تخته
8590000
کودک با تخت
3300000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
delphin be grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5890000
نرخ اتاق 1 تخته
7990000
کودک با تخت
3490000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
delphin imperial
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6390000
نرخ اتاق 1 تخته
8990000
کودک با تخت
3590000
کودک بدون تخت
1200000
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور اقساطی آنتالیا ویژه 27 مرداد,
  مدت اقامت:6 شب,
  تاریخ اعتبار:27 مرداد,
  خدمات:صبحانه,نهار,شام,بیمه مسافرتی,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :2/200/000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:آنتالیا,
  خط هوایی:Iran Aseman Airlines,
 • هتل ها به صورت چارتر و غیرقابل استرداد میباشد
  مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده است و آژانی آریافر پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت
  نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 میباشد